Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

NGŨ NGÔN BÁT CÚ LUẬT BẰNG VẦN BẰNG
*** NGŨ NGÔN BÁT CÚ LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:
B - B - T - T - B (vần)
T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T (đối câu 4)
B - B - T - T - B (vần) (đối câu 3)
B - B - B - T - T (đối câu 6)
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 5) 

Thơ 10 chữ*** Thơ 10 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Ngũ ngôn*** Ngũ ngôn

1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5T
1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5T
1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5T