Tuesday, 15 October 2013

ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI ĐẤT MẸ ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI ĐẤT MẸ


Chiều nhạt nắng
Quảng Bình hoang s
ơ khóc
D
òng người đau
Cả triệ
u ngưi đang khóc...
Vùng đ
ất Vũng Chùa
Cát trắng buộc khăn tang...
Đảo Yến dang tay
Đất mẹ ôm ấp đợ
i
Ngưi con xa quê
Nay đ
ã trở về...
Ngư
ời con xa quê
Bao mùa thu lừng lẫ
y...
Mùa thu này
Đ
ã trở về...
Mẹ ru ngủ

Ngày xưa...
Chi
ến tranh qua rồi
Biển xanh
Thăm hỏi
Sóng ùa vào
Mỗi con sóng một chiếc khăn đau...
Không cầm lòng
được
Chạ
y khơi xa
Ca -
khóc
Khúc quân hành...
Vang vọng tiếng chuông ngân...
Cả dân tộ
c
Như ngày xưa thưa Đ
i tướng
Xích lại gần nhau
Vì một nỗi đau chung...
Hãy yên nghĩ
Xin cúi đầu lần nữa
Vị anh hùng sống mãi với non sông...

14/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment