Thursday, 17 October 2013

CUỘC TÌNHCUỘC TÌNH
(Thất ngôn)

Ong kia thích ngọt trọc hoa tươi
Cái đó b
ằng chi nhột lắm cười
Úi á lung lay hoa nén gặng
Nhầ
y ươn mật ngọt trách ong lười
Không bay lại bậu cong hoa nặng
Nhấp nhỗ
m vào ra tám chín mười
Thọc thọc khều khều hoa gượng gắng
Thòm thèm
ước muốn khách xem tươi.

17/10/2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment