Tuesday, 15 October 2013

HƯƠNG TRINHHƯƠNG TRINH

Ngắm đi anh
Thèm mu
ốn không anh
Bao ngọt lành
Em dành cho anh hết...
Nụ
hoa tươi
Anh nhé g
ọi mời
Thổn thức đợi
Sục sôi dòng máu
Thơm hương tình
Một cõi
đam mê...
Đông đang v

Hở
kín tái tê
Đê sa mê
Ng
ọt lành
Anh uố
ng
Hương trinh đ
ời
Ta gửi lại cho nhau...


14/10/2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment