Tuesday, 15 October 2013

NỤ SENNỤ SEN

Có lẽ là cuối thu em nhỉ
Búp sen hồng có lẽ ngủ đông
Lá vẫn xanh ngó mong nhiều lắm
Hay thẹ
n thùng hương sc nơi em
Hay t
ìm trốn đợi chờ em đó
Rũ bụi trần bỏ gỡ
áo xiêm
Đó k
ìa đó... một nụ dậy ngó
Ô tầu lá ngụy trang nụ nữa...
Anh biết rồi... chỉ mỗi anh thôi
Chân thật lắm phải chi trộm ngó
Yêu là yêu, ngắm nữa thật nhiều
Anh sẽ đợi nâng niu trông giữ
Chân thành anh... nụ sen... này... ơ....15/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment