Thursday, 24 October 2013

SỐNGSỐNG


Sống mơ đời nở toàn nụời
Số
ng ước mong đời hạnh phúc hơn
S
ống hàn vết thương bao người khổ
Sống gắn tình yêu những kẻ khờ
Sống che kẻ hèn không trỗ ở
Sống chắn bão giông cho cụ già
Sống niệm bình an cho nhân loại
Sống lậ
y DI ĐÀ tặng đời hoa...

23/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment