Tuesday, 15 October 2013

TẦNG 1 ĐỊA NGỤC


TẦNG 1 ĐỊA NGỤC


Có nhiều kẻ hay khinh thường lỗi nhỏ
Nhưng ch
ết rồi quả báo đủ cả thôi
Quỷ sứ
hét vung roi đè giường lửa
Bạt thiệt địa ngục mấy kiếp đọa đầy
Củi chất đầ
y giường nung đỏ lắm ai
Than khóc chi - gây chia li cuộc sống
Nỗi khổ mất - còn gắng chịu - lỗi sai
Ghi nhớ nhé những ai đang nhìn ngó
Chỉnh sửa mình không đọa kiếp bi ai...

14/10/2013
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment