Wednesday, 23 October 2013

ƯƠNG...ƯƠNG...

Dòng sông khác lắm dòng đời
Êm êm sông chả
y nước thời thảnh thơi
D
òng đời ồn ã loài người
Tình ng
ưi nước lã vẫn cười vẫn vui
Sẻ chia biết mấy bùi ngùi
Phỉ lời oán thán nhứ
c mùi cá tôm
Xin đời một cuốc xe ôm
Đò mây thuyền gió cũng ôm - tôi về...
Khen - chê ý trí, kệ, về...
Tìm vầ
n thơ luyến bộn bề quê hương
Ung dung s
ống cảnh đời thường
Dòng sông khác lắm dở
- ương dòng đời...

22/10/2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment