Wednesday, 5 February 2014

LỘC BẤT TẬN HƯỞNG


LỘC BẤT TẬN HƯỞNG

Trầm mình ngẫm nghĩ thói đời hư
Ngậm ngọt bồ hòn hóng gió thu
Ríu rít nhà sau quà cáp khủng
Xôn xao cửa trước gói đầy lù
Long lanh mắt chị nhìn cân giá
Lóng lánh môi nàng ngó thẩm gu
Vợ xếp hay chưa năm mới lộc
Quan tham ốm nặng lắc rồi gù...


04.01.2014

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment