Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

BẠN KHUYA


Tửu nựng canh trường tủi bóng ai
Đàn buông nốt lặng nghẹn lưng bài
Cung sầu gọi gió từ đâu lại
Quãng gợn tìm hằng chẳng vãng lai
Nản cõi dâng phần âm lễ bái
Thương mình chọn khắc bóng mờ phai
Hồn hề kẻ tới rồi thì phải
Lạc thú cùng say chuyện thế dài...
BẠN KHUYA 
22-08-2015


Nguyên Hữu