Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

HÈ ĐÃ VỀ
Hè đã về rồi sao?
Mà trên nhữ
ng cành phượng
Hoa bắt đầu chớm nở
Đỏ rực một góc trờ
i…

Hè đã về rồi ư?
Khiến ve cứ kêu hoài

Râm ran trong lùm cây
ởng chừng như đang nói…

Hè đã về thật rồi
Mang cái nắng oi ả
Mang bao nhiêu sôi động
Làm nhộn nhịp cuộc đời…
HÈ ĐÃ VỀ
11/1998
Nguyên Hữu