Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

LÀM THƠNgồi đây chẳng biết làm chi cả
Lục tìm giấ
y bút ta làm thơ
Lúc chưa gi
y bút thơ nhiều thế
Giấy bút có rồ
i thơ trốn đâu
Vò đầu gãi chấy sao không thấy
Nó trốn đâu rồi chẳng chịu ra
Để ta ngồi đây vò đầu mãi
Xác xơ đầu tóc chẳng thấy thơ
Chà chà… làm thơ đâu phải dễ
Chẳ
ng được một câu… vỡ cả đầu…
LÀM THƠ
12/1998
Nguyên H
ữu