Wednesday, 16 September 2015

VỌNG ĐÊMChạnh nỗi buồn dài nghẹn mộng suông
Thèm vương một chút ái phim tuồng
Màn đêm tịnh vắng sầu cô vọng
Bóng tối u hoài lặng xõa buông
Lạnh vấy đêm thu rầu rũ mọng
Đàn khơi bản nhạc tủi giăng cuồng

Chăn đơn gối lẻ giường riêng bóng
Quả phụ ru mình thỉnh tiếng chuông...
VỌNG ĐÊM
14-09-2015
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment