Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

CHIÊM BAOCHIÊM BAO

Cho anh xin một lần em nhé
Mọng đôi môi ngọt lắm nụ
ời
Ai ru hời vẳng xa kia đó
Mắt biế
c tươi giam giữ hồn tôi
Ai k
ia ơi buông lơi khúc nhc
Tóc vương đ
ời liễu rủ tim tôi
Ai đó ơi v
ờn chi tiếng sáo
Mắt tôi hờn da trắ
ng ước ao
Sự sống nào đánh thc chiêm bao
Hơi th
ở nhẹ thơm làn hương quyn
Hơi
ấm nguyên vẫn đưm đây mà
Nu
ối tiếc ơi ru ca một cõi
Nhắm mắ
t vào mơ nữa... chiêm bao...

16/10/2013
Nguyên Hữu