Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

XUÂN THI ĐÀNBạn hữu đua tài xướng hoạ thơ
Chào xuân mới ghé thỏa mong chờ
Câu từ luyến láy vang rừng vọng
Chữ nghĩa phiêu bồng rộn phố mơ
Nét đẹp tôn vinh đường hưng cõi
Lời hay kế tục tuệ vô bờ

Duyên tình bén nở vui bài phú
Rực rỡ thi đàn thích lắm cơ...
XUÂN THI ĐÀN
26-02-2016
Nguyên Hữu