Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

LẶNG


LẶNG

Ái vọng
Giải phóng
Cho nhau
Ai đau?
Ai giết

Tình chết
Ai về
Nhiêu khê
Hứng hết
Đoạn kết
Cuộc tình
Mong manh...

15-03-2016
Nguyên Hữu