Sunday, 22 August 2004

NHỠ EM VỀ


NHỠ EM VỀ

Trái tim có tội gì đâu
Mà sao mưa đến
Gọi bao nỗi sầu
Đâu rồi
Kỉ niệm
Em – tôi
Em đi tôi nhớ
Em ơi có v
Mưa rơi…
Lối về…
ớc ngập
Dấ
u chân em nước lấp mất rồi
Gió nơi đâu?
Nắng nơi đâu?
Sao không đế
n làm khô mau nơi này
Nh
ỡ khi
Em có quay
Về…
Em còn thấy dấu chân mình
N
ăm xưa.
V
n mưa…
Tôi bi
ết làm sao?
Bao giờ
mưa tạnh?
Nhỡ…
Em quay về…
Tôi ngồi lẩm rẩm sảng mê
Chỉ sợ em về
Quên lối…
Trời mưa…

07/2004

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment