Friday, 20 August 2004

QUÊ TÔIQUÊ TÔI

Dân ca ai hát ai ngân
Để vang sống dậy mênh mông ân tình
Quê mình
Biếc biếc – xanh xanh
Lúa đồng trỗi dậy, tre xanh vẫy chào
Thì thào
Gió kể với tôi
Quê mình đổi mới
Đan xen tuyệt vời
Điện khí hóa đã về rồi
Nơi nơi máy móc thay ngư
i thi đua
Nhưng mà
Đ
ng tưởng tình quê
Trong thời đai mới

Quên nhau nè…
Không… không…
Nghĩ thế sai lè
Tình ng
ười lại đượm
Còn tươi hơn nhiều
Đây nhà
T
ầng một, tầng ba,…
Hay nhà mái dạ vẫ
n là như nhau
T
ình người
Sau trước
Chẳng thay
Vẫ
n tươi anh nói
Tôi cưi xôn xao
Cùng nhau giúp đ
vươn cao
Nhà nhà
Giàu đ
ẹp
Quê tôi tuyệt vời
Truyền thống vẫn giữ đấy thôi
Quê ơi yêu lắm, quê – tôi tự hào…

07/2004
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment