Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2004

DAY DỨT


DAY DỨT

Mùa thu đâu chỉ lá vàng
Mùa thu trơ trụi lá gầy khô con đường
Tôi đi trong nhớ, trong thương
Buồn vương chiếc lá, tôi thương lá gầy
ớc chân lặng lẽ tôi này

Chọn lối nhẹ nhàng
Kẻo xột xoạt, lá kêu
Lá đau – tôi hiểu đau mà
Em đi em bỏ tôi rồi
Cô đơn rơi rụng
Cả trời đau thương
Lang thang dạo bưc trên đường
Mùa thu vương mãi con đường lá bay
Buồn đau sẽ ở nơi này
Còn tôi vẫn dạo bưc này, tôi đi
Cứ đi…
Tôi kệ…
Cứ đi…
Đến khi khuây khỏa tôi thì dừng chân
Kệ thôi
Ai biết ngày mai
Chợt bần thần
Tôi đứng
Lặng
Mùa thu

10/2004
Nguyên Hữu