Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

LỜI CAY


LỜI CAY

Nhặt vơ lấy mảnh trăng gầy
Gẩy đàn tôi thả lời cay vào đời
Vẳng xa cơn gió ru hời
Vì do buồn chán mượn lời cay tôi
Đem phơi dải khắp thôn người
Làm cay đôi mắt - làng người khóc thương
Chim trời, thuyền nặng tình vương
Vướng lời cay gió tìm đường về sao
Lỗi xin hờn giận thế nào
Mà sao chưa nói lao vào quấn nhau

01/10/2013

Nguyên Hữu