Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

THẤT THỐ


THẤT THỐ

Thôi thế thì thôi Thánh thỉnh thơ
Tinh thông th
ần thái thử thầm thi
Thòm thèm tí tửu ta thông thất
Thành thự
c thương thay thất thố thư
T
ng Thưng Thư Thái thú thng
Thánh thơ th
ủ thỉ thế thôi thù
Thương thay th
ổn thức thi thì thố
Thỉnh thoảng thấ
t thơ tí tị thi

07/10/2013
Nguyên Hữu