Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

TIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁPTIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Thu còn mà Đại tướng ơi !
Ra đi thương xót đất trời Việt Nam

Níu van cờ đỏ sao vàng
Bùi ngùi thương tiếc khóc than lệ khàn
Bạn bè Thế giới hỏi han
Báo tin, chia sẻ ủi an rất nhiều
Vĩnh biệt Đai tướng kính yêu
Công lao biết kể bao nhiêu cho vừa
Tiễn đưa lặng lẽ riêng con
Lòng thành, tâm thiện chắp tay cúi đầu…

05/10/2013

Nguyên Hữu