Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

ẢI MỸ NHÂNẢI MỸ NHÂN
(Bát vận đồng âm)

 Thích chửa xuân thì đẹp quá thôi
Dài chân khéo xếp dáng quen ngồi
Phần thon biết tỏng hồn ai lỗi
Chỗ mịn đâu hay mắt bác tồi
Cả mớ thiên thai đời phải tội
Dăm khu cõi mộng cảnh luân hồi
Khơi bầy sắc tỏa chà… vui hội
Tớ hả… nào xem… nuốt miếng rồi…

18.11.2014
Nguyên Hữu