Sunday, 29 December 2013

CẢNH ĐỜICẢNH ĐỜI

Mẹ già tủi túp lều tranh
Áo dài khăn đng mơ manh chiếu nằm
Hàng xóm tắt lửa sang thăm
Cũng buồn cơ cảnh xa xăm cõi nhìn
Liếp đan rách gấu niềm tin
Ấy cũng là cửa bậu vin cột nhà
Chõng cũ mọt khóc kêu ca
Nan thưa kẽo kẹt chõng già mẹ ơi

Lần theo dây chuỗi tâm đời
Tràng hạt tịnh niệm thay lời: Nam mô...

28.12.2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a Comment