Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

CẦU XINCẦU XIN

Cúi cầu ông qua bà lại
Rủ lòng thành xin nhẫn nại bầu tâm
Xuân về nảy hạt reo mầm
Xum xuê hoa trái thừa phần thí xin
Com-lê, váy áo qua vin
Cũng tại
cái đói vài nghìn là no
Hắt hủi nặng - nhẹ, nhỏ - to
Nhé đừng... số kiếp tròn vo ứng vào
Bố thí, tích đức công lao
Rách lành đùm b
ọc lẽ nào làm ngơ...

28.12.2013
Nguyên Hữu