Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

DẶN CONDẶN CON

Bố nói con nghe ghi thật kỹ
Ông truyền cụ bảo nhớ cho sâu
Trưa trà chén ngọc nên bầy trước
Sáng tửu ly vàng hãy để sau
Tối thuốc lào phê nằm ngủ kệ
Đêm thơ thẩn mệt đứng rim đầu
Đừng nghe vợ gọi vùi bầu ái
Tuổi thọ hao mòn bạc trắng râu...

28.12.2013

Nguyên Hữu