Monday, 24 November 2014

CHẬU SANH CẢNH


CHẬU SANH CẢNH
(Vĩ tam thanh)

Sanh ôm chặt đá chửa chừa chưa?
Bộ rễ găm sâu ngứa ngửa ngừa
Cỡi mãi khô mòng năng nặng nắng
Quỳ hoài ướt sũng mứa mừa mưa
Long chầu vuốt thả keo kèo kéo
Hổ phục nanh chìa cứa cựa cưa
Một cõi gầm gừ moi mói mỏi
Truyền đời mấy nghiệp xửa xừa xưa…


23/11/2014

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment