Friday, 30 November 2018

Thơ 9 chữ
*** Thơ 9 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1

1-2-3-4-5-6-7-8-9T2Thursday, 29 November 2018

LỤC NGÔN***LỤC NGÔN
1 2  3  4  5  6B1
1 2  3  4  5  6 B1
1 2  3  4  5  6T
1 2  3  4  5  6 B1
1 2  3  4  5  6T
1 2  3  4  5  6 B1

Tuesday, 20 November 2018

Thơ 9 chữ*** Thơ 9 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1

1-2-3-4-5-6-7-8-9B2


Saturday, 17 November 2018

Thơ 10 chữ*** Thơ 10 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1

1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T2Friday, 16 November 2018

Nhất tam ngũ thất*** Nhất tam ngũ thất
1(v)
1(v)-2-3(v1)
1-2-3(v1)-4-5(v2)
1-2-3-4-5(v2)-6-7(v3)

1(v3)Thursday, 15 November 2018

Nhị tứ lục bát (vần bằng)*** Nhị tứ lục bát (vần bằng)
1-2B
1-2B-3-4T
1-2-3-4T-5-6B
1-2-3-4-5-6B-7-8B

1-2BWednesday, 14 November 2018

Nhị tứ lục bát (vần bằng)*** Nhị tứ lục bát (vần bằng)
1-2B
1-2B-3-4T
1-2-3-4T-5-6B
1-2-3-4-5-6B-7-8B

1-2BSaturday, 10 November 2018

3-5 (vần)
*** 3-5 (vần)
 1-2-3(v1)
1-2-3(v1)-4-5(v2)
1-2-3(v2)


Tuesday, 6 November 2018

thơ 5 chữ (gieo vần ôm)
*** thơ 5 chữ (gieo vần ôm)
x B x T x (v1)
x T x B x (v2)
x B x T x (v2)
x T x B x (v1) 

Monday, 5 November 2018

NGŨ NGÔN BÁT CÚ LUẬT BẰNG VẦN BẰNG
*** NGŨ NGÔN BÁT CÚ LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:
B - B - T - T - B (vần)
T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T (đối câu 4)
B - B - T - T - B (vần) (đối câu 3)
B - B - B - T - T (đối câu 6)
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 5) 

Sunday, 4 November 2018

Thơ 10 chữ*** Thơ 10 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1

Saturday, 3 November 2018

Ngũ ngôn*** Ngũ ngôn

1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5T
1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5T
1-2-3-4-5B(Vần)
1-2-3-4-5T

Friday, 2 November 2018

Tứ ngôn*** Tứ ngôn

1-2-3-4 B(vần)
1-2-3-4 B(vần)
1-2-3-4 T
1-2-3-4 B(vần)
1-2-3-4 T
1-2-3-4 B(vần)