Thursday, 3 January 2019

Thủ nhất tự

***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

B - B - T - T- B - B - T
T - T - B - B - T - T- B (vần)

Thủ nhất tự
Chữ cái đứng đầu các câu thơ đều giống nhau


No comments :

Post a comment