Showing posts with label TỔNG HỢP CÁC THỂ THƠ. Show all posts
Showing posts with label TỔNG HỢP CÁC THỂ THƠ. Show all posts

Saturday, 5 January 2019

Chiết tự khoán thủ

***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)
B - B - T - T- B - B - T

Friday, 4 January 2019

Chiết tự khoán thủ

***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)

Thursday, 3 January 2019

Thủ nhất tự

***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Wednesday, 2 January 2019

Thủ nhất tự


***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)

Tuesday, 1 January 2019

Thơ Tam bát cửu

*** Thơ Tam bát cửu
1-2-3(v)
1-2-3-4-5(v)-6-7-8(v1)
1-2-3-4-5-6-7(v1)-8-9(v2)

1-2-3(v2)


Monday, 31 December 2018

Thơ Nhị Kiu Kiu

*** Nhị Kiu Kiu
1-2(v)
1-2-3-4-5(v)-6-7-8-9(v1)
1-2-3-4-5-6-7-8-9(v1)

1-2(v1)


Friday, 28 December 2018

Thursday, 27 December 2018

Tuesday, 25 December 2018

Monday, 24 December 2018

Saturday, 22 December 2018

Wednesday, 19 December 2018

Sunday, 16 December 2018

Thơ 5 chữ

*** Thơ 5 chữ
1-2-3-4-5T1
1-2-3-4-5T1
1-2-3-4-5B1
1-2-3-4-5B1

1-2-3-4-5T2

Saturday, 15 December 2018

Thơ 5 chữ
*** Thơ 5 chữ
1-2-3-4-5B1
1-2-3-4-5B1
1-2-3-4-5T1
1-2-3-4-5T1

1-2-3-4-5B2

Friday, 14 December 2018

Thơ 6 chữ*** Thơ 6 chữ
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6B1

1-2-3-4-5-6T2

Tuesday, 11 December 2018

Thơ 6 chữ*** Thơ 6 chữ
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6T1

1-2-3-4-5-6B2

Monday, 10 December 2018

Thơ 7 chữ*** Thơ 7 chữ
1-2-3-4-5-6-7T1
1-2-3-4-5-6-7T1
1-2-3-4-5-6-7B1
1-2-3-4-5-6-7B1

1-2-3-4-5-6-7T2