Showing posts with label Thơ Tam bát cửu. Show all posts
Showing posts with label Thơ Tam bát cửu. Show all posts

Thursday, 5 January 2017

CỨ NGỠ LÀ…


CỨ NGỠ LÀ…
(Tam bát cửu)

Bước chân đi
Anh chưa lần nghĩ suy ngày gặp lại
Vùng trời xa: xấu hay đẹp, dải mầu nào…

Phải làm sao