Showing posts with label Thơ tứ thất cửu. Show all posts
Showing posts with label Thơ tứ thất cửu. Show all posts

Tuesday, 24 March 2015

LỐI SẦU RIÊNG


Buồn thời lặng lẽ
Chán thế thu hồn vẽ chén say
Đưa lên môi nhấp vị đời cay đến lạ…

Lặng nhìn tượng đá
Ước được vô cảm hóa lại hay